ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านดงลาน  ตั้งอยู่ที่บ้านดงลาน  หมู่ที่  11  บ้านดงลาน  ตำบลวะตะแบก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีพื้นที่  จำนวน  12   ไร่  1  งาน  

64   ตารางวา   ก่อตั้งเมื่อ  วันที่  12  พฤษภาคม  2525  เดิมใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านห้วยฝรั่ง 

สาขาบ้านดงลาน  ครั้งแรก  มีอาคารเรียนเรียนชั่วคราว  1  หลัง  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น  ประถมศึกษา

ปีที่  1 - 4  และได้รับอนุมัติให้เป็นเอกเทศเมื่อ  วันที่  11  ตุลาคม  2539  ปัจจุบันจัดการศึกษา  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา  เขตบริการของโรงเรียนบ้านดงลาน  ประกอบด้วย  บ้านดงลาน  หมู่ที่  11  หมู่ที่  และบ้านห้วยฝรั่ง   หมู่ที่  4 


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมศักดิ์ ทองหลาบ
ผอ.รร.บ้านดงลานเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.