โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์

ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ประวัติโรงเรียน

              โรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2509 โดยชาวบ้านวังสมบูรณ์และบ้านวังตาลาดได้ส่งเรื่องจัดตั้งครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ. 2506 กระทรวงศึกษาธิการไม่อนุมัติ ต่อมาปี พ.ศ. 2508 ชาวบ้านยื่นเรื่องเข้าไปใหม่
กระทรวงศึกษาธิการจึงอนุมัติตามหนังสือที่ ชย.1479 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2509 โดยให้ชื่อโรงเรียนว่า
“โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์สามัคคี”บนที่ดินของชาวบ้าน ซึ่งสงวนไว้เป็นที่สร้างโรงเรียน
มีเนื้อที่ 16 ไร่ 3 ตารางวา มีขอบเขตดังนี้


ทิศเหนือ จรดที่ดินวัดบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
ทิศใต้ จรดที่ดินของนายล้อม ชอบใหญ่
ทิศตะวันออก จรดที่ดินของนายสะอิ้ง ปังกระโทก
ทิศตะวันตก จรดถนนสาธารณะของหมู่บ้าน

ชาวบ้านวังตาลาดและบ้านวังสมบูรณ์ร่วมกันสร้างอาคารเรียน
ซึ่งอาคารเรียนเป็นแบบศาลาโล่งไม่มีฝากันขนาดความกว้าง 9 เมตร ความยาว 10 เมตร เสาเหลี่ยม
พื้นกระดาน หลังคามุงสังกระสี ได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2509 ต่อมาโรงเรียน
ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์สามัคคี”มาเป็น “โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
ปี พ.ศ 2536โรงเรียนได้ัรับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนระดับชั้น อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
ครูใหญ่คนแรก นายปัญญา เพลงวัฒนา
ในปี พ.ศ. 2530 นายทองเบิ้ม มีชำนาญ ย้ายมา ดำรงดำแหน่งอาจารย์ใหญ่
25 กันยายน พ.ศ. 2535 นายเกษมศักดิ์ ผลดิลก ย้ายมา ดำรงดำแหน่งอาจารย์ใหญ่
24 พฤษภาคม 2540 นายเกษมศักดิ์ ผลดิลก ดำรงดำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสมเกียรติ ชิดไธสง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ 6
1 พฤษภาคม 2548 นายฉลอง พัฒนกุลเดช ย้ายมาดำรงดำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 กรกฎาคม 2549 นายพินิจ หงษ์พิมพ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
28 พฤศจิกายน 2551-15 สิงหาคม 2561 นายปฏิวัติ เทียบอุ่น ย้ายมาดำรงดำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
    - รองผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางอุไร จงกลาง ( 28 กุมภาพันธ์ 2554-2557)
    - รองผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางสาวดอกไม้  ชินโคตร 
ปัจจุบัน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน (ว่าง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายเจน  พรมสอาด ( 16 สิงหาคม 2561-ปัจจุบัน)
 

ข้อมูลอาคารสถานที่

ประเภท
แบบก่อสร้าง
ปีที่ก่อสร้าง
งบประมาณก่อสร้าง
อาคารเรียน
สปช.105/29
พ.ศ.2539
1640000 บาท
อาคารเรียน
สปช.105/29
พ.ศ.2534
-
อาคารอเนกประสงค์
321
พ.ศ.2524
131800 บาท
อาคารอเนกประสงค์
สปช.201/26
พ.ศ.2532
320000 บาท
บ้านพักครู
องค์การฯ
พ.ศ.2523
1020000 บาท
บ้านพักครู
สปช.303/28
พ.ศ.2534
862000บาท
ส้วม
องค์การฯ
พ.ศ.2525
49020
ส้วม
สปช.601/26
พ.ศ.2529
20000
ส้วม
สปช.602/26
พ.ศ.2532
100000
บ่อเสี้ยงปลา
-
พ.ศ.2534
20000 บาท (งบจัดหาเอง)
ถังเก็บน้ำฝน
ผ.33
-
40000 บาท
ถังเก็บน้ำฝน
ผ.33
พ.ศ.2532
43000 บาท
อาคารเรียน
ค.ส.ล 2 ชั้น จำนวน 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง
ระยะเวลา 5 ก.พ. ถึง 5 ส.ค. 2551
2187000 บาท
โรงเรียนสาขา
***อนึ่ง โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ มีโรงเรียนสาขา 1 แห่ง
คือ โรงเรียน บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ (สาขาบ้านวังบายศรี)ห่างจากโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1.3 กม.

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายเจน พรมสอาด
ผอ.รร.บ้านวังตาลาดสมบูรณ์







เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.