โรงเรียนบ้านหนองจะบก

ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ประวัติโรงเรียน

ประวัติโดยย่อ  โรงเรียนบ้านหนองจะบก  ตั้งขึ้นและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๑๑  บนพื้นที่  ๑๓  ไร่  ๒ งาน  ๒๙  ตารางวา  ติดกับ ถนนสุรนารายณ์  หมู่ที่  ๒  ตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยการริเริ่มของบุคคลสำคัญ ดังนี้

๑.  นายจักร  เพ็ญขุนทด                     ๒.  นายอุย  ชาติเผือก

๓.  นายใจ บอนขุนทด                       ๔.  นายเขียด  ชินขุนทด

๕.  นายเกตุ  สนิทโกสัย                      ๖.  นายบุญธรรม  แพวขุนทด

๗.  นายเชย น้อยเพชร                                         

          ชาวบ้านหนองจะบก ได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์ และเสียสละแรงงาน  สร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ๑  หลัง  ๒  ห้องเรียน เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๑๑  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  โดยมี นายสมศักดิ์  หนูแก้ว  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่               

ปัจจุบันเป็นโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์
ผอ.รร.บ้านหนองจะบกเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.