ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  ๓  บนที่ราชพัสดุเลขทะเบียนที่  ๒๗๑(๓๑๐๑๖)  โฉนดเลขที่  ๑๙๙๘  เลขที่ดิน  ๓๑๓  ในเนื้อที่  ๑๕  ไร่ ๑๔  ตารางวา   ตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ก่อตั้งโดยขุนมนัส   ชโนประการ  นายอำเภอจัตุรัส  เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๔๘๑  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านกุ่ม  เป็นที่เรียนให้ชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านตาล ๕  มีนายสุข  พิชัยกุล  เป็นครูใหญ่คนแรกต่อมา

พ.ศ. ๒๔๘๔  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านเพชร  ๑๒

พ.ศ. ๒๔๙๕  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  โรงเรียนวัดบ้านกุ่ม

พ.ศ. ๒๕๐๗  นายอภัย  อุเทนสุต  ครูใหญ่และนายเจริญ  สิทธิขุนทด   ผู้ใหญ่บ้านกุ่มร่วมกัน

สร้างอาคารเรียนแบบ  ป ๑ ข จำนวน ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน  งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท

พ.ศ.  ๒๕๑๔  ย้ายโรงเรียนจากวัดมาสร้างใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)

พ.ศ.  ๒๕๒๓  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป ๑ ฉ ใต้ถุนสูง  จำนวน  ๓  ห้องเรียน  งบประมาณ 

จำนวน  ๔๕๐,๙๐๐  บาท

พ.ศ.  ๒๕๒๖  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ  ป ๑ ฉ  จำนวน  ๓  ห้องเรียนและก่อสร้างบ้านพักครู  ๑  หลัง

พ.ศ. ๒๕๓๐   ก่อสร้างอาคาร แบบสามัญ ๓๑๒/๒๖ ๑ หลัง  งบประมาณ  ๕๕,๐๐๐  บาท

พ.ศ.  ๒๕๓๐  ก่อสร้างส้วมแบบ  สปช ๖๐๑/๒๕๒๖  ๑  หลัง  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท

พ.ศ.  ๒๕๓๔  ก่อสร้างส้วมแบบ สปช ๖๐๑/๒๕๒๖  ๑  หลัง  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท        ก่อสร้างถังน้ำ  ฝ.๓๓  ๑ ชุด  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ  สปช  ๒๐๑/๒๕๒๖  ๑  หลัง งบประมาณ จำนวน  ๓๘๐,๐๐๐  บาท

พ.ศ.  ๒๕๔๑  ก่อสร้างส้วมแบบ สปช ๖๐๑/๒๕๒๖ ๑  หลัง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐  บาท

พ.ศ.  ๒๕๔๒    ต่อเติมอาคาร แบบสามัญ ๓๑๒/๒๖ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท (เงินผ้าป่า)

พ.ศ.  ๒๕๔๓  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช ๑๐๒/๒๕๒๖  ๑  หลัง  งบประมาณจำนวน  ๗๘๐,๐๐๐  บาท

พ.ศ.  ๒๕๕๐  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช  ๑๐๕/๒๙  จำนวน  ๑  หลัง  งบประมาณ จำนวน  ๒,๑๘๘,๐๐๐   บาท

พ.ศ.  ๒๕๕๒  ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน  แบบ สปช  ๑๐๕ / ๒๙  จำนวน  ๑  ห้อง  เป็นห้องสำนักงาน  งบประมาณ  ๗๐,๐๐๐  บาท  ( เงินบริจาค )

พ.ศ. ๒๕๕๘   ซ่อมแซม อาคาร แบบสามัญ  ๓๑๒/๒๖ และอาคาร สปช ๑๐๒/๒๕๒๖ งบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๕๘  ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเพาะเห็ด ๑ หลัง งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) เปิดทำการสอน  ๒  ระดับ  มีข้าราชการครู  ๖ คน  นักเรียน ๘๖  คน  อาคารเรียน  ๒  หลัง  อาคารประกอบ  ๓  หลัง และมี นายวุฒิพงศ์  ตั้งไพโรจน์วงศ์  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ผอ.รร.บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.