ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านตาล   ตั้งอยู่ที่บ้านตาล หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านตาล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ       สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  3 โรงเรียนบ้านตาล เดิมอาศัยศาลาวัดโพธิ์ตาล  เป็นสถานที่เล่าเรียนและใช้ชื่อว่าโรงเรียนวัดโพธิ์ตาล  ตั้งขึ้น เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2478    โดยมี นายส่ง  พูนชัย  เป็นครูใหญ่  ซึ่งนายอำเภอเป็นผู้ก่อตั้งในครั้งแรก  ต่อมานายสาหัส  แสนสูงเนิน    เป็นศึกษาธิการอำเภอ  โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณ  จำนวน  20,000  บาท เพื่อสร้างอาคารถาวรเป็นเอกเทศ  ศึกษาธิการได้จัดซื้อไม้ให้ทางโรงเรียนเก็บรักษาไว้ก่อน  เพราะเงินจำนวนนี้ซื้อไม้ไม่พอที่จะปลูกสร้างอาคาร  ต่อมา นายผดุงศักดิ์  อุดรพิมพ์  ศึกษาธิการอำเภอบำเหน็จณรงค์  ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน  20,000  บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมแต่ก็ยังไม่ครบ  ส่วนเสาโรงเรียนทั้งหมด นายไสล  ป้องจัตุรัส  กับนางเอี่ยม  พลตาล  ซื้อมอบให้  ต่อมา  นายผจญ  พัจนสุนทร  กับ นายพิทักษ์  ผดุงตาล  ข้าราชการในโรงเรียนนี้  ได้ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนไปตัดไม้มาเลื่อยจนได้ครบตามจำนวนที่ต้องการก่อสร้าง  นายผดุงศักดิ์  อุดรพิมพ์ได้จ้างช่างมาก่อสร้างจนแล้วเสร็จ  เมื่อเดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2520  และเปลี่ยนชื่อใหม่ ว่าโรงเรียนบ้านตาล  ที่ดินของโรงเรียนบ้านตาล  ครูใหญ่ได้จับจองไว้คิดเป็นพื้นที่  6  ไร่     -  งาน  

40  ตารางวา  และเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในอาคารหลังใหม่นี้  เมื่อวันที่  14  มกราคม  2503  จนถึง พ.ศ.  2519  สภาพชำรุดทรุดโทรม  สมัยนั้นสมัยรัฐบาลของ    ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมทย์  เป็นนายกรัฐมนตรี ได้จัดเงินผันมาสู่ตำบล  เป็นเงิน  15,000  บาท   นายฟื้น   ดิเรกศิลป์  เป็น เลขาสภาตำบล    ได้จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมอาคาร    ทำให้สภาพอาคารดีขึ้น  และสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนและในปีเดียวกันนี้  ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรทางกรมอนามัย  ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน จำนวน  3  ถัง      ใช้งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 3,000  บาท  แรงงานก่อสร้างขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน  โดยมีนายประสาน  อนุรัตน์  เจ้าหน้าที่อนามัยอำเภอเป็นผู้แนะนำในการก่อสร้าง

      พ.ศ. 2520   ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน  1  หลัง  3  ที่   พร้อมที่ปัสสาวะ  จำนวน   2  ที่ 

          พ.ศ.2522  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ฉ   ใต้ถุนสูง   จำนวน

2   ห้องเรียน  ขนาดกว้าง  9  เมตร  ยาว  18  เมตร  งบประมาณก่อสร้าง  196,000  บาท แล้วเสร็จในเดือน กันยายน  พ.ศ.  2522  และได้ขอที่ดินธรณีสงฆ์ ของวัดโพธิ์ตาล  คิดเป็นพื้นที่  14  ไร่  48  ตารางวา  รวมกับที่ดินเดิมของโรงเรียน  คิดเป็นพื้นที่   20  ไร่  1  งาน  88  ตารางวา 

          พ.ศ. 2524  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคาร โรงฝึกงาน  1  หลัง  ขนาดกว้าง  9  เมตร  ยาว  20 เมตร   เป็นอาคารแบบกรมสามัญ  3/2  ราคา  131,800  บาท

          พ.ศ. 2529  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ  สปช.  102/26  จำนวน  1  หลัง  3  ห้องเรียน  ราคา  420,000  บาท

          พ.ศ.  2533  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ  สปช. 601/26 จำนวน  1  หลัง  4   ที่นั่ง    พร้อมที่ปัสสาวะ

          พ.ศ. 2545    คณะศิษย์เก่า  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครูและชาวบ้าน บ้านตาล  บ้านโคกเพชร  ทอดผ้าป่าการศึกษาภูมิปัญญาสู่บ้านเกิดโรงเรียนเก่าเมื่อวันที่  9  มีนาคม  พ.ศ.2545   เพื่อสร้างรั้วโรงเรียน  ได้เงินบริจาคสุทธิ   110,500  บาท

          พ.ศ.  2547  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ก่อสร้างอาคาร  แบบ สปช  105/29  จำนวน  1  หลัง 

4  ห้องเรียน    ราคา   1,684,800  บาท

              พ.ศ.2551  ได้รับการสนับสนุนจากโครงการช่องเจ็ดสีบำเพ็ญประโยชน์สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี  ในการบูรณะซ่อมแซมปรับปรุงสนาม  อาคารเรียน ป. 1 ฉ ใต้ถุนเตี้ยและอาคารสปช.102/26 ปรับปรุงห้องสมุด  โดยการนำของนายสุภาพ  พลตาลได้ยอดเงินสุทธิเป็นเงิน     378,500  บาท

              พ.ศ.  2552  ได้รับการบริจาคกระเบื้องจากบริษัท  จำนวน  1,000  ตารางเมตรโดยการนำของ

นายสุนทร   ชาญสูงเนิน  คิดเป็นเงิน  130,000 บาทและชาวบ้านตาลทั้ง 2 หมู่บ้านพร้อมบ้านโคกเพชร

ได้บริจาคเงินจำนวน  50,000 บาท เป็นค่าแรงและค่าอุปกรณ์ในการปูพื้นห้องเรียนต่างๆ

               พ.ศ. 2553  โรงเรียนบ้านตาลได้จัดผ้าป่าการศึกษาในวันที่  2  มกราคม  2553   เพื่อปรับปรุงชั้นล่างของอาคารเรียนส.ป.ช. 105/29  ได้เงินสุทธิ   180,000 บาท

          พ.ศ. 2554  นายถนอม  พันธุ์เลิศ  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาล ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  ได้ขอรับบริจาคเก้าอี้จัดประชุมจาก พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์  วีริยาสรร ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านตาล  ได้เก้าอี้จำนวน 100 ตัว  ต่อมา

          พ.ศ. 2555  โรงเรียนได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน คณะครูบุคลากรและศิษย์เก่า ได้จัดทอดผ้าสามัคคีเพื่อการศึกษาวันที่ 6 เดือนเมษายน พ.ศ. 2555  ได้รับน้ำใจจากผ้าป่าศิษย์เก่าสายต่าง ๆ นำโดย พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์  วีริยาสรร  ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธร ภาค 6  

จัดทอดผ้าป่า ได้ยอดบริจาคทั้งสิ้น 521,108  บาท นอกจากนั้น    ยังได้รับบริจาคสนับสนุนการศึกษาจากครอบครัวฉายศิริไพบูลย์ โดยคุณสากล  ฉายศิริไพบูลย์ บริจาคอุปกรณ์กีฬามูลค่า 30,000 บาท บริจาคเงินให้โรงเรียนจัดแข่งขันกีฬานักเรียนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ใกล้ชิดชุมชน จำนวน 70,000 บาท  บริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อจัดทำห้องเกียรติยศศิษย์เก่า และได้ร่วมกันจัดแสดงภาพศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จมีคุณค่าต่อการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์รุ่นหลัง จำนวน 17 ท่าน

          ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านตาล  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   จำนวนนักเรียน  ทั้งสิ้น   92 คน  จำนวน  8  ห้องเรียน  จำนวนครู   6  คน   บุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ จำนวน   2   คน    โดยมี นายกล้าหาญ  ยางขามป้อม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาล  


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี
ผอ.รร.บ้านตาล
ข้อมูลการติดต่อ
Q&A
Social Network
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
Social Network
แผนดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.