ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ   


       โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) ที่อยู่ เลขที่ 19 บ้านปะโค หมู่ 3 ถนนรุ่งเรืองศรี    ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3    เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 68 กิโลเมตร

       เดิมบ้านตะกอ หมู่ 5 ได้ก่อตั้งโรงเรียนวัดศรีสนามคงคา (ประชาบาลตำบลบ้านชวน 5) ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2482 และบ้านปะโค หมู่ 3 ได้ก่อตั้งโรงเรียนวัดบูรณ์ (ประชาบาลตำบลบ้านชวน 6) ขึ้น

       เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2482 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดศรีสนามคงคา และศาลาเปรียญวัดบูรณ์  บ้านปะโคเป็นสถานที่เรียน เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

       ในสมัยของนายพิชัย ( เต๋า) พันธุ์ชนะ และนายสนั่น ธนูศร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดบูรณ์ได้ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้านบ้านปะโคบริจาคเงินจำนวน 3,000 บาทเพื่อซื้อที่ดิน และร่วมกันบริจาควัสดุในการก่อสร้างโรงเรียน มูลค่าประมาณ 50,000 บาท ต่อมาในสมัยนายสุรพล ระวิวรรณรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดบูรณ์ ได้เสนอของบประมาณสนับสนุนจากทางราชการจำนวน 70,000 บาท มาสมทบในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.2 พิเศษ เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูงขนาด 4 ห้องเรียน หลังจากก่อสร้างเสร็จได้ย้ายนักเรียนทั้งสองหมู่บ้านมาเรียนรวมกันเมื่อปลายปีการศึกษา 2507

        เมื่อปี พ.ศ. 2508 ทางราชการอนุญาตให้ยุบรวมโรงเรียนวัดศรีสนามคงคามาเรียนที่เดียวกัน และได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) ”

       ในเวลาต่อมาได้มีคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อีกหนึ่งระดับ

       ปัจจุบัน  ปีงบประมาณ 2563  มีอาคารเรียน  แบบ สปช. 105/26 ใต้ถุนสูง  4  ห้องเรียน (อาคารเรียน 2)  1 อาคาร  อาคารเรียน  แบบ สปช. 105/29 ใต้ถุนสูง  8  ห้องเรียน(อาคารเรียน3) 1 อาคาร อาคารเรียน  แบบ สปช. 105/29  ใต้ถุนโล่ง (อาคารเรียน 4) 1 อาคาร  อาคารโรงฝึกงาน 312 แบบกรมสามัญ 1 อาคาร อาคารสำนักงานโรงเรียน 1 หลัง  โรงอาหาร 1 หลัง ห้องสมุดโรงเรียน 1 หลัง  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   1  ห้อง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1  ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา    1  ห้อง  ห้องการงานพื้นฐานอาชีพ  1  ห้อง   มีข้าราชการครู  9   อัตรา     ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  1  คน   เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน  ลูกจ้างประจำ(ช่างสี)   1 คน ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ๒  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมและ ระดับประถมศึกษา    มีจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  ทั้งหมด  117  คน


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายมานะ อยู่ทรัพย์
ผอ.รร.บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Q&A
Social Network
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.