ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา  ตั้งอยู่ที่บ้านชวน  หมู่ที่  ๑๕    ตำบลบ้านชวน   อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เนื้อที่    ๒๕    ไร่   -   งาน    -  ตารางวา    โรงเรียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๔๖๖  โดยอาศัยศาลาวัดบึงชวน  เป็นสถานที่เล่าเรียน  เดิมชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านชวน    เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓   ต่อมา ได้ขยายชั้นเรียน เป็น ป. ๔-๖   และเปิดสอนชั้นเด็กเล็ก  เมื่อวันที่   ๑  พฤศจิกายน    พ.ศ.  ๒๔๙๕

          ในปี พ.ศ.  ๒๔๙๘  ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ  ในที่ดินจำนวน  ๒๕  ไร่  มีอาคารเรียนแบบ  ป.๒ พิเศษ  ขนาด  ๒  ชั้น  ๖  ห้องเรียน  โดยทางราชการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน    จำนวน ๑๑,๐๐๐  บาท   ประชาชนบริจาคสมทบ  ๓๐,๐๐๐  บาท   ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่     ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  จึงขออนุญาตเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น “โรงเรียนชวนวิทยา”      

          พ.ศ.  ๒๕๐๖  ได้งบประมาณค่าที่ดินและสิงก่อสร้างเพิ่มเติม  ๔  ห้องเรียน 

          พ.ศ.  ๒๕๐๘  ได้งบประมาณค่าก่อสร้าง  อาคารเรียนแบบ  ๐๐๘  จำนวน   ๔  ห้องเรียน  

          พ.ศ.  ๒๕๑๙  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา   

          พ.ศ.  ๒๕๒๐  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป. ๑ ฉ ใต้ถุนสูง 

          พ.ศ.  ๒๕๒๘  ได้รับงบประมาณ ค่าก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ สปช. ๒/๒๙    ขนาด  ๓  ชั้น  ๑๒  ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์  ค่าก่อสร้าง  ๒,๘๕๐,๑๔๔  บาท  

          พ.ศ.  ๒๕๓๗  ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป ๒  พิเศษ  โดย สปจ.ชัยภูมิ   ประมูลขาย  จำนวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  และส่งเป็นเป็นรายได้แผ่นดิน 

          พ.ศ.  ๒๕๓๗  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ สปช ๒/๒๙   ๓  ชั้นเรียน  ๑๒  ห้องเรียน   พร้อมครุภัณฑ์   ๔,๓๓๓,๘๐๐   บาท

          พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ปรับปรุง ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน  พร้อมครุภัณฑ์   ๕,๘๘๙,๑๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้าง โรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง  พร้อมครุภัณฑ์ ๒,๘๖๕,๐๐๐ บาท

          ปัจจุบัน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  มีอาคารถาวร  ๔  หลัง  อาคารอเนกประสงค์  ๑  หลัง  บ้านพักครู  ๓  หลัง  ห้องพักเรือนแถว  ๑   หลัง  ๕   หน่วย   บ้านพักนักการภารโรง  ๑  หลัง  โรงอาหาร  ๑  หลัง   ห้องคอมพิวเตอร์  ๑  หลัง  ห้องประชุม  ๑  หลัง และห้องสมุด  ๑  หลัง    มีข้าราชการครู  ๑๙   อัตรา     ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ๑  คน   เจ้าหน้าที่ธุรการ  ๑  คน  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ๑  คน  พนักงานบริการ   ๒ คน   ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ๒  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมและ ระดับประถมศึกษา    มีจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  ทั้งหมด  ๔๔๑  คน


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวิญญู คุณกันหา
ผอ.รร.ชุมชนชวนวิทยา
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.