โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง

ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2493 ที่บ้านหนองลูกช้าง  หมู่ที่  3  ตำบลบ้านขาม  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  โดยแยกสาขาออกจาก  โรงเรียนวัดสวนสว่างบ้านนา  โดยมีนายเชย  ชำนาญกุล  ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านได้นำชาวบ้านก่อสร้างอาคารเรียน  ขนาด 3 ห้องเรียน  ซึ่งอยู่ในพื้นที่แปลงที่  1  โดยมีนายสุนันท์  ระจินดา  มาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่

                ต่อมาเมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2507  ได้รับงบประมาณจากทางราชการเป็นจำนวนเงิน  25,000  บาท  สมทบทุนสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศถาวร  แบบ ป. ใต้ถุนเตี้ย  ซึ่งได้ย้ายจากที่ดินแปลงที่  1  มาปลูกสร้างในที่ดินแปลงปัจจุบัน  โดยมีนายสมศักดิ์  ประดับวงษ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  พร้อมด้วยนายแม้น  สิงห์โตแก้ว  ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านได้สละเงินสมทบในการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม

                เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  พ.ศ.2521  ทางราชการได้แต่งตั้งนายชัยฤกษ์  ทรัพย์สมบัติ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้เปิดทำการสอน  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เป็นปีแรก  ทำให้ขาดแคลนอาคารเรียน  จึงขอความร่วมมือจากชาวบ้านบริจาคเงิน  7.000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวขึ้น  และจัดงานหารายได้ซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์ต่างๆเป็นจำนวนเงิน  43,850  บาท 

                ปี พ.ศ.  2523  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการจำนวนเงิน  384,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ (ใต้ถุนสูง)  และได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างเป็นจำนวนเงิน  134,500  บาท  หลังจากนั้นได้รับงบประมาณ  ในการสร้างส้วม  1  หลัง  จำนวน 4 ที่    เป็นจำนวนเงิน  50,000  บาท 

                ปี พ.ศ.2526  คณะครูและชาวบ้านได้จัดสร้างฐานเสธงพร้อมกับเสาเป็นจำนวนเงิน  3,500  บาท  และได้ซื้อชุดรับแขกบุนวมเป็นจำนวนเงิน  3,500  บาท  มอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียน

                ปี พ.ศ.2527  คณะครูร่วมกับชาวบ้านได้บริจาคเงินซื้อรถตัดหญ้า  เป็นจำนวนเงิน  4,500  บาท  มอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียน

                ปี พ.ศ.  2529  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 202/26  จำนวน  1  หลัง   ราคา 200,000  บาท 

                ปี พ.ศ.2531  ได้รับจัดสรรสร้างเรือนเพาะชำ  1  หลัง

                ปี  พ.ศ.2533  ได้รับจัดสรรสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ. 33  จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน  43,000 บาท

                ปี พ.ศ.2540  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการในโครงการปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  จำนวน  100,000  บาท

                ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน  มีจำนวนทั้งสิ้น  7  คน  สำหรับผู้บริหาร โรงเรียนคนปัจจุบันคือ นายถวิล  ตันดี  ซึ่งได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง  ตั้งแต่วันที่  8  ตุลาคม  2535  และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2546

                ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองลูกช้างมีพื้นที่  33  ไร่  3  งาน  40  ตารางวา มีอาคารเรียนที่ได้รับจัดสรรจากทางราชการ  1  หลัง  6  ห้องเรียน  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  1  หลัง  2  ห้องเรียน(สร้างเอง)  อาคารอเนกประสงค์  1 หลัง  ส้วม  1 หลัง  4  ที่  ห้องเรียนชั่วคราว (สร้างเอง)  1 หลัง  ศาลากำลังทรัพย์  1 หลัง  (สร้างเอง)  สนามเด็กเล่น 1 หลัง  เรือนเพาะชำ 1 หลัง  ร้านค้าสหกรณ์  1  หลัง (สร้างเอง)  ถังเก็บน้ำฝน  1 ชุด  ปีงบประมาณ 2551 ได้รับงบประมาณในการสร้างส้วมจากศิษย์เก่า จำนวนเงิน 70,000 บาท

                จำนวนห้องเรียน  8  ห้องเรียน จำนวนครู  8 คน  นักการภารโรง  1  คน จำนวนนักเรียน ปี  2551  จำนวน  64  คน

                เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2553 

สภาพปัจจุบันของโรงเรียน

                โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ตั้งอยู่หมู่ที่  3  ตำบลบ้านขาม   อำเภอ จัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์   36130  ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2493  มีเนื้อที่   33  ไร่ 3  งาน  40  ตารางวา          มีหมู่บ้านในเขตบริการ  2  หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านหนองลูกช้าง  และบ้านโนนพะยอม  ซึ่งเป็นชุมชนแบบชนบท  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รับจ้าง  และค้าขายเป็นบางส่วน  มีฐานะค่อนข้างยากจน  ปัจจุบันโรงเรียน   เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6               มีนักเรียน  64  คน  ครู  8  คน   นักการภารโรง  1  คน  รวมบุคลากร  9  คน  อาคารเรียน 1  หลัง                    แบบ ป 1  ฉ  ใต้ถุนสูง  6  ห้องเรียน

                 โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง  เป็นพื้นที่ราบ  ดินร่วนปนทราย  ดินกร่อยมีลำห้วยคลองไผ่งามไหลผ่าน  มีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านต่าง ๆดังนี้

                ทิศเหนือ                จดหมู่บ้านโนนพยอม  ตำบลบ้านขาม  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

                ทิศใต้                      จดบ้านท่าศาลา  ตำบลบ้านตาล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ

                ทิศตะวันออก       จดบ้านขาม  ตำบลบ้านขาม  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

                ทิศตะวันตก          จดบ้านนา  ตำบลบ้านขาม  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

                การคมนาคม        ติดต่อโดยทางบก  มีถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอและหมู่บ้าน

                โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน  มีหมู่บ้านในเขตบริการ  2  หมู่บ้าน  คือ

- บ้านหนองลูกช้าง หมู่ที่ 3   มีครัวเรือน  189  ครัวเรือน  มีประชากร  731  คน                                 เป็นชาย  335  คน  หญิง  376  คน  

- บ้านโนนพยอม หมู่ที่  7   มีครัวเรือน  49  ครัวเรือน  มีประชากร  230  คน  เป็นชาย  109  คน                    หญิง  121  คน  ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารคือ  ภาษาไทย(ถิ่น)


ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านหนองลูกช้างเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.