โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)

ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์)  ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2547  โดยนายอำเภอจัตุรัสเป็นผู้จัดตั้ง  เดิมชื่อว่า  "โรงเรียนประชาบาลตำบลกุดน้ำใส 1 (วัดราษี)"  อาศัยศลาวัดราษีเป็นสถานที่เรียน  มีนายมูล  เลิศประเสริฐ  เป็นครูใหญ่คนแรกและนายแจ่ม  มณีเนตร  เป็นครูน้อย  มีนักเรียน  ฿ณ  คน  ต่อมาย้ายมาหมวดการศึกษาอำเภอจัตุรัส  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เปิดเรียนตาม พ.ร.บ.ประถมศึกษา  พุทธศักราช  2464  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2468  เปิดสอนตั้งแต่ ป.1-ป.4  ตามหลักสูตรกรมสามัญศึกษา  กระทรวงธรรมการ

        พ.ศ.2489  กระทรวงมหาไทยได้รวมเขตการปกครองตำบลกุดน้ำใสและตำบลบ้านกอกเข้าด้วยกันจึงเปลี่ยนชื่อว่า  "โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านกอก 8(วัดราษี)"

        พ.ศ.2491  กระทรวงมหาไทยได้แยกเขตการปกครองตำบลกุดน้ำใสและตำบลบ้านกอกออกจากกัน  จึงเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อว่า  "โรงเรียนประชาบาลตำบลกุดน้ำใส1(วัดราษี)"

        พ.ศ.2495  กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนประชาบาลทั่วราชอาณาจักรให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  จึงเปลี่ยนชื่อว่า  "โรงเรียนวัดราษี"

        20  สิงหาคม  2503  ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดหาวัสดุรวมมูลค่า  40,000  บาทเพื่อสร้างโรงเรียนเป็นเอกเทศ  รวมกับเงินงบประทาณของทางราชการ  35,000  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  แบบ ป.2  ขนาด  9*32  ม.จำนวน  4  ห้องเรียน  มีมุข  2  ข้าง  ใต้ถุนสูง  บนที่ดินโรงเรียนจำนวน  5  ไร่  1  งาน  92  ตารางวา  สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2503  และได้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งว่า  "โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์)"  มาถึงปัจจุบันนี้

       พ.ศ.2519  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

        พ.ศ.2520  เปิดสอน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

   


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายถาวร พรโสภณ
ผอ.รร.บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.