ประวัติโรงเรียน

 ประวัติย่อของโรงเรียน 

          โรงเรียนบ้านร้านหญ้า ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยแยกออกมาจากโรงเรียนวัดป่าตาล บ้านห้วย

ครั้งแรกอาศัยศาลาวัดบ้านร้านหญ้า (วัดสะแก)  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2482  เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

โดยมีนายสอน  อธิกะ เป็นครูใหญ่คนแรก ให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองโดน  3”(วัดบ้านร้านหญ้า)

          ในปี พ.ศ.  2504  นายซาว  ดามาพงศ์ เป็นครูใหญ่ ได้ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครองและประชาชน ชาวบ้านร้านหญ้า หาวัสดุมาก่อสร้าง

อาคารชั่วคราวในที่ดินของโรงเรียน และใช้เป็นอาคารเรียน เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2507  สิ้นค่าก่อสร้าง  35,684  บาท

          พ.ศ.  2513  ได้รับจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย จากจังหวัดชัยภูมิ  เป็นเงิน  90,000  บาท  มาก่อสร้างต่อเติมแล้วเสร็จ ทำพิธีเปิดป้าย

และขึ้นเรียน  เมื่อ  13  มกราคม  2513  ให้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านร้านหญ้า”  ตั้งแต่นั้นมา

          ปัจจุบัน เปิดสอน ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 (อนุบาล  4  ขวบ)  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู  5  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  2  คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน  ครูพี่เลี้ยง  -  คน  มีนักเรียน  94  คน  อาคารเรียน 3  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  1  หลัง  ส้วม  1  หลัง  เรือนเพาะชำ  1  หลัง


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประสิทธิ์ สุจำนงค์
ผอ.รร.บ้านร้านหญ้า
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
Social Network
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.