ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านโนนจาน


โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)   

ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสง่า  หมู่ที่  12  ถนนชัยภูมิ – สีคิ้ว  ตำบลละหาน  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130  โทรศัพท์  0-4489-0519    

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3     โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)    เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม  2474  มีที่ดิน จำนวน 1 แปลง รวม 33 ไร่ 3 งาน  ปัจจุบัน นายทนง  พงศ์สมัย    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน         พ.ศ.  2553  จนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียนทั้งสิ้น 220  คน(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2555) มีบุคลากรสายผู้สอน 16  คน โรงเรียนอยู่ห่างจากอำเภอจัตุรัส  15  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ   23  กิโลเมตร      


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายทนง พงศ์สมัย
ผอ.รร.บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
อำนาจหน้าที่
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
Social Network
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.