ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านโนนจาน


โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)   

ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสง่า  หมู่ที่  12  ถนนชัยภูมิ – สีคิ้ว  ตำบลละหาน  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130  โทรศัพท์  0-4489-0519    

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3     โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)    เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม  2474  มีที่ดิน จำนวน 1 แปลง รวม 33 ไร่ 3 งาน  ปัจจุบัน นายทนง  พงศ์สมัย    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน         พ.ศ.  2553  จนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียนทั้งสิ้น 220  คน(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2555) มีบุคลากรสายผู้สอน 16  คน โรงเรียนอยู่ห่างจากอำเภอจัตุรัส  15  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ   23  กิโลเมตร      


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายทนง พงศ์สมัย
ผอ.รร.บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.