ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๑พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  เปิดทำการสอนครั้งแรกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราว

          ต่อมาในปี  พ.ศ.๒๕๐๐  ได้ย้ายสถานที่เรียนไปเรียนที่วัดหนองไผ่ล้อม เนื่องจากอาคารชั่วคราวทรุดโทรมมาก  ปีต่อมาได้ชาวบ้านช่วยกันสร้างอาคารชั่วคราวและกลับไปเรียนที่เดิมอีก

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๑๔ เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างแรง พัดอาคารเรียนเสียหายใช้การไม่ได้จึงได้ย้ายไปเรียนที่ศาลาวัดหนองไผ่ล้อมอีก และในปีเดียวกันได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการ มาสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.๑ ช ใต้ถุนเตี้ย จำนวน ๔ ห้องเรียนและสร้างเสร็จเมื่อ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕

          ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และได้รับงบประมาณจากทางราชการมาสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ ใต้ถุนสูง จำนวน ๓ ห้องเรียน

          ในปีการศึกษา ๒๕๓๐  ได้เปิดทำการสอนเป็น ๒ ระดับ คือ

             ๑. ระดับปฐมวัย จัดการ ๑ ชั้นเรียน คือชั้นเด็กเล็ก จำนวน ๑ ห้องเรียน

             ๒. ระดับประถมศึกษา จัดการสอน ๖ ชั้นเรียน คือ ชั้นประถมปีที่ ๑-๖ จำนวน ๖  ห้องเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๓๓ ได้งบประมาณจากทางราชการต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ ใต้ถุนสูง จำนวน ๓ ห้องเรียน  เป็น ๖ ห้องเรียน เรียน

ปีการศึกษา ๒๕๓๕  ได้เปิดทำการสอน เป็น ๒ ระดับ คือ

             ๑. ระดับปฐมวัย  จัดการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑- ชั้นอนุบาล ๒ จำนวน ๒ ห้องเรียน

             ๒. ระดับประถมศึกษา จัดการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ ๑-๖ จำนวน ๖ ห้องเรียน

              รวมทั้งสิ้นเป็น ๘ ชั้นเรียน  ๘ ห้องเรียน

          ปีการศึกษา ๒๕๔๔  ขาย  อาคารแบบ  ป. ๑ ซ  โดยกระทรวงศึกษาธิการ

          ปีการศึกษา  ๒๕๔๕  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ  สปช. ๑๐๑/๒๖  ขนาด ๓  ห้องเรียน

          ปีการศึกษา  ๒๕๕๐ ต่อเติมชั้นล่างด้านหลังและด้านข้าง จำนวน  ๔ ห้อง 

          ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ สปช. ๑๐๔/๒๖ ขนาด ๔ ห้องเรียนใต้ถุนสูง (โรงเรียนเทพื้นคอนกรีตเอง)

          ปี พ.ศ.๒๕๕๖ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖  คุณรัชนี  โรจน์รัตนชัย  ผู้จัดการ หจก.รัชนีฟาร์ม ๒๐๐๘ บริจาคเงินปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (สปช.๑๐๕/๒๖) จำนวน ๒๘๕,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

          ปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายแพทย์โรจกร  ลือมงคล มอบเงินเพื่อพัฒนาห้องพยาบาล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

                วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา ได้พัฒนาและปรับปรุงสนามฟุตซอล ขนาดพื้นที่ ๓๖ x ๒๕ ตารางเมตร

          ปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คุณรัชนี  โรจน์รัตนชัย  ผู้จัดการ หจก.รัชนีฟาร์ม ๒๐๐๘ บริจาคเงินเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสันติ สิงหาพรม
ผอ.รร.บ้านหนองไผ่ล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
Social Network
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
Social Network
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.