โรงเรียนบ้านท่ากูบ

ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2562 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ก่อนประถม 44400.00
2 2562 มัลติโปรเจคเตอร์ XGA 3000 28200.00
3 2562 เครื่องฉายภาพ 3มิติ 20800.00
4 2562 จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า เส้นทแยงมุม 180 นิ้ว 35200.00
5 2561 ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (Shopping List) 100000.00
6 2561 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 67200.00
7 2561 รั้วลวดหนาม ขนาด 9 เส้น 174600.00
8 2560 เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 13000.00
9 2560 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล 43600.00
10 2560 ซ่อมแซมบ้านพักครู หลังคา ฝ้า หน้าต่าง 200000.00
11 2560 อาคาร สปช.105/26 และอาคารประกอบแบบสร้างเอง งานหลังคา งานทาสี 206700.00
12 2560 DLIT 192560.00
13 2558 ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับมัธยมศึกษา 67300.00

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์
ผอ.รร.บ้านท่ากูบ
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.