โรงเรียนบ้านหนองขาม

ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2562 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ก่อนประถม 59800.00
2 2560 อาคารเรียน สปช.102/26 เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหลังคา 320300.00

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ
ผอ.รร.บ้านหนองขามเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.