โรงเรียนบ้านโสกคร้อ

ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2562 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 12000.00
2 2561 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 33000.00
3 2559 สปช.603/29 (ส้วม) 274700.00
4 2557 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ รื้อฝ้าเพดาน เปลี่ยนโคร่งคราว 82600.00

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสายหยุด ผาดี
ผอ.รร.บ้านโสกคร้อเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.