โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว

ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2562 เครื่องฉาย 3 มิติ 20800.00
2 2562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 200000.00
3 2560 ซ่อมแซมบ้านพักครู หลังคา ฝาผนัง งานคอนกรีต 200000.00
4 2560 อาคารเรียนชั่วคราว บ้านพักครู อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคา 299900.00
5 2559 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 65500.00
6 2558 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 65500.00

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสำอาง คำเสียง
ผอ.รร.บ้านหนองกองแก้วเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.