โรงเรียนบ้านวังกะทะ

ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2561 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 483000.00
2 2560 ลานกีฬาอเนกประสงค์ งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 119300.00
3 2560 DLIT 192560.00
4 2559 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) 180000.00
5 2559 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 4031200.00
6 2557 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ เปลี่ยนสังกะสี ประตู หน้าต่าง 86000.00

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายภูริช ผ่องแผ้ว
ผอ.รร.บ้านวังกะทะเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.