โรงเรียนหินฝนวิทยาคม

ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2562 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ประถมศึกษา 65500.00
2 2561 ซ่อมแซมบ้านพักครู 118700.00
3 2560 อาคารสพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) 376500.00
4 2560 DLIT 192560.00
5 2559 ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา 163100.00
6 2559 บ้านพักครู 203/27 822900.00
7 2559 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 200000.00
8 2558 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 65500.00
9 2557 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนครอบ เชิงชาย ฝ้า รางน้ำ ทาสี 404000.00

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประทีป ลี้พล
ผอ.รร.หินฝนวิทยาคมเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.