โรงเรียนบ้านวังตาท้าว

ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2562 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ก่อนประถม 59200.00
2 2562 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 47400.00
3 2562 มัลติโปรเจคเตอร์ XGA 2500 27700.00
4 2561 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 77200.00
5 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 283000.00
6 2560 ซ่อมแซมบ้านพักครู ผนัง ประตู หน้าต่าง 200000.00
7 2560 DLIT 192560.00
8 2559 ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา 163100.00
9 2559 บ้านพักครู 203/27 822900.00
10 2557 อาคาร สปช.105/26 งานทาสี ส้วมสปช.601 งานทาสี 83100.00

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวิรัช ฉันทิยานนท์
ผอ.รร.บ้านวังตาท้าวเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.