ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2562 มัลติโปรเจคเตอร์ XGA 2500 27700.00
2 2562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 80700.00
3 2561 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 54700.00
4 2560 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 120000.00

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางยินดี เบียดนอก
ผอ.รร.บ้านหนองใหญ่เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.