ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2562 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ก่อนประถม 74000.00
2 2562 ครุภัณฑ์ห้องสมุด 60000.00
3 2562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 233000.00
4 2561 ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ (Shopping List) 150000.00
5 2561 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 207000.00
6 2560 อุปกรณ์วิชางานเกษตร 61600.00
7 2560 ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับมัธยมศึกษา 67300.00
8 2560 Active borad พร้อมโปรเจคเตอร์ แบบ Short Throw 120000.00
9 2560 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) 180000.00
10 2560 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 65500.00
11 2560 DLIT 192560.00
12 2559 สปช.603/29 (ส้วม) 274700.00
13 2559 ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา 163100.00
14 2558 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ก่อนประถมศึกษา 59800.00
15 2557 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 65500.00

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
ผอ.รร.บ้านไร่พัฒนาเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.