ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2562 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ก่อนประถม 14800.00
2 2562 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนประถมศึกษา 47400.00
3 2562 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 12000.00
4 2561 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 132800.00
5 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 500000.00
6 2559 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 65500.00

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมศักดิ์ ทองหลาบ
ผอ.รร.บ้านดงลานเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.