โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)

ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2561 ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน 186200.00
2 2561 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 79000.00
3 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 66000.00
4 2560 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง เปลี่ยนหลังคา 113200.00
5 2559 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา 192500.00

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางปราณีต ลีหัวสระ
ผอ.รร.บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.