ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2562 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ก่อนประถม 44400.00
2 2562 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนประถมศึกษา 31600.00
3 2562 คสล.บนผิวเดิมหนา 0.12 ม.กว้าง 4 ม. 61100.00
4 2561 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 164300.00
5 2561 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 323000.00
6 2560 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) 180000.00
7 2560 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ก่อนประถมศึกษา 59800.00
8 2560 สปช.603/29 (ส้วม) 275100.00
9 2560 DLIT 144420.00
10 2559 สปช.604/45 (ส้วม) 266900.00
11 2559 ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา 163100.00
12 2558 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 65500.00
13 2558 ครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง 78000.00
14 2558 ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ 200000.00
15 2557 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพื้นกระเบื้อง อาคารห้องสมุด ปูพื้นกระเบื้อง 930000.00

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายมานะ อยู่ทรัพย์
ผอ.รร.บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Q&A
Social Network
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.