ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2562 เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลขาวดำ เร็วไม่น้อยกว่า30แผ่น/นาที 120000.00
2 2562 อาคารเรียนอนุบาล 2ห้องเรียน 3041000.00
3 2562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 249000.00
4 2560 เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 13000.00
5 2560 Active borad พร้อมโปรเจคเตอร์ แบบ Short Throw 120000.00
6 2560 อาคาร สปช.2/28 งานปูกระเบื้อง 120000.00
7 2560 โรงอาหาร (300 ที่นั่ง) 2865000.00
8 2560 DLIT 48140.00
9 2559 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 5889100.00
10 2559 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 200000.00
11 2558 ครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง 78000.00
12 2558 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง ดีดอาคาร เสาคอนกรีต ทาสี อาคารอเนกประสงค์ ติดตั้งตาข่ายเหล็ก อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ปูกระเบื้อง 468000.00

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวิญญู คุณกันหา
ผอ.รร.ชุมชนชวนวิทยา
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.