ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2558 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 หลังคา ครอบ ทาสี 184900.00

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาววิยะดา แสนวิชัย
ผอ.รร.บ้านเดื่อเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.