ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2562 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนประถม-มัธยม 135000.00
2 2562 ส้วมนักเรียนหญิง 4ที่/49 387800.00
3 2562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 150000.00
4 2561 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 22000.00
5 2560 ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 19000.00
6 2560 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 10000.00
7 2560 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3500 ANSI Lumens 39000.00
8 2560 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล 43600.00
9 2560 Active borad พร้อมโปรเจคเตอร์ แบบ Short Throw 240000.00
10 2560 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนเตี้ย งานหลังคา เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่าง 499500.00
11 2560 DLIT 192560.00
12 2558 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 65500.00
13 2558 ครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง 78000.00

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายทนง พงศ์สมัย
ผอ.รร.บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.