ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2562 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนประถม-มัธยม 135000.00
2 2562 ส้วมนักเรียนหญิง 4ที่/49 387800.00
3 2562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 150000.00
4 2561 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 22000.00
5 2560 ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 19000.00
6 2560 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 10000.00
7 2560 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3500 ANSI Lumens 39000.00
8 2560 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล 43600.00
9 2560 Active borad พร้อมโปรเจคเตอร์ แบบ Short Throw 240000.00
10 2560 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนเตี้ย งานหลังคา เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่าง 499500.00
11 2560 DLIT 192560.00
12 2558 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 65500.00
13 2558 ครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง 78000.00

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายทนง พงศ์สมัย
ผอ.รร.บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
อำนาจหน้าที่
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
Social Network
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.