โรงเรียนโป่งขุนเพชร

ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

:: มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ รายการ รายละเอียด
O1 โครงสร้างหน่วยงาน http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=1
O2 ข้อมูลผู้บริหาร http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=2
O3 อำนาจหน้าที่ http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=3
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=4
O5 ข้อมูลการติดต่อ http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=5
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_law.php?School_ID=1036100257&o_id=6
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=7
O8 Q&A http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=8
O9 Social Network http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=9
O10 แผนดำเนินงานประจำปี http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=10
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=11
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=12
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=13
O14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=14
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=15
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=16
O17 E-Service http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/e-service.php?School_ID=1036100257&o_id=17
O18 แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=18
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=19
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=20
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=21
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=22
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=23
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=24
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=25
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=26
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=27
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=28
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=29
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=30
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=31
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=32
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=33
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=34
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=35
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=36
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=37
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=38
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=39
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=40
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=41
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=42
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100257&o_id=43

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายทศพล สมขุนทด
ผอ.รร.โป่งขุนเพชร
ข่าวประชาสัมพันธ์
Social Network
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
Social Network
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
Social Network
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.